Privacy Verklaring


Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018

Lekkers aan de Lek, gevestigd aan Varkensmarkt 14, 4101 CL Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lekkersaandelek.nl
Varkensmarkt 14
4101 CL Culemborg
0345778866

Lekkers aan de Lek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Van uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en email maken wij gebruik om u een factuur te kunnen toesturen of om bijvoorbeeld een catering te komen bezorgen of een bestelling op te halen.
In andere gevallen hebben we uw gegevens bewaard, zoals uw telefoonnummer, zodat we contact kunnen opnemen, omdat u bijvoorbeeld leverancier bent of vanwege een andere manier van samenwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, zoals een BSN nummer, gebruiken wij enkel en alleen voor de loonadministratie van ons personeel.

Lekkers aan de Lek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: -­‐ Het afhandelen van jouw betaling
-­ Verzenden van onze nieuwsbrief.
-­ Je te kunnen bellen of e-­‐mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-­ Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals een catering.
De grondslagen waarop wij ons beroepen zijn: ‘met toestemming’ en ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’.

Lekkers aan de Lek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -­‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lekkers aan de Lek) tussen zit.

Lekkers aan de Lek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst dienen wij uw gegevens 7 jaar te bewaren.

Lekkers aan de Lek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lekkers aan de Lek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Lekkers aan de Lek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lekkers aan de Lek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
lekkersaandelek@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lekkers aan de Lek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen ons best om onze computer, kassa en telefoons zoveel mogelijk te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via lekkersaandelek@gmail.com.

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, een ruimte huurt, leverancier bent, bij ons gezellig komt lunchen en er een factuur voor de betaling wenst te ontvangen, of anderszins met ons zaken doet, dan geeft u aan akkoord te gaan met onze privacyverklaring.